Tegnspråkkurs

Har du lyst å lære deg tegnspråk?

Nye tegnspråkkurs for vinteren 2017 er nå lagt ut på nettsiden www.tskurs.no.

Om Tegnspråket

Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som er naturlig utviklet blant døve. Det betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer helt uavhengig av lyd. Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bestemte bevegelser av hendene, armene, ansiktet, hodet og kroppen.

Talespråk er i motsetning til tegnspråk basert på lyd og hørsel. Det er et såkalt vokalt-auditivt symbolsystem. Forskjellen mellom tegnspråk og talespråk er altså stor, men begge språklige symbolsystemer er verbale, meningsbærende, spontane og naturlige.

Tegnspråk inneholder lånte elementer fra talespråk. Dette er naturlig, fordi brukerne av tegnspråk lever i et talespråklig samfunn der tegnspråk tradisjonelt sett har vært et lavstatusspråk. Lån fra talespråk til tegnspråk er noe forskjellig fra lån mellom talespråk. Tegnspråk produseres ikke med stemmen, og det oppfattes ikke med hørselen. Lån som forekommer i tegnspråk, kan være lån av munnstillinger fra talespråklige ord, eller det kan være lån fra skriftspråk. Via håndalfabet kan ord bokstaveres, og bokstaverte ord kan utvikles til tegn. Lån fra ett språk til et annet er en språkpåvirkning som ikke må forveksles med blandingsformer av språk.

Grunnlaget for moderne språkvitenskap ble lagt i Hellas og India for hele 2500 år siden. Forskning om tegnspråk begynte først for alvor med William C. Stokoe i 1960, da han ga ut sin redegjørelse om strukturen i amerikansk tegnspråk. Forskning på tegnspråk er altså nytt, men den har likevel rukket å bidra til å heve språkets status slik at det er på vei til å bli akseptert som et fullverdig og funksjonelt språk også utenfor kretsen av språkforskere.

Kilde: «Se mitt språk!», Språkbok – en innføring i norsk tegnspråk, Mosand og Malmquist. ISBN 82-7052-121-3

Påmeldingsskjema

Nyheter om tegnspråkkurs

Viste du at …

…døve mennesker er ganske vanlige folk?

Om døvheten

Visste du at…?
… omtrent 10% av Norges befolkning er hørselshemmet?
…160.000 nordmenn bruker høreapparat?
…døve utvikler et naturlig tegnspråk fra de er barn, på samme måte som hørende utvikler et naturlig talespråk?
…en døv persons identitet ligger mer i at han er en del av et tegnspråklig samfunn, enn i det å se på seg selv som handikapet?
…den norske døvepsykiateren Terje Basiliers doktorgradsavhandling om døvhet kom i 1973, og at han for sitt arbeid ble utnevnt til vitenskapelig æresdoktor ved verdens eneste døveuniversitet, Gallaudet University?
…hos ¼ av døve skyldes døvheten arvelige faktorer?
…hos ¼ av døve skyldes døvheten skader under svangerskap og fødsel?
…hos ¼ av døve skyldes døvheten infeksjonssykdommer?
…hos ¼ av døve er årsaken til døvheten ukjent?
…døve ofte søker sammen som en kulturell gruppe fordi de heller vil være gode døve enn dårlige hørende?
…mange ting som for hørende er dagligdags, er vanskelig å ta del i for døve, som for eksempel foreldremøter og hørendes kultur- og fritidstilbud?

Om tegnspråket

Visste du at…?
…norsk er andrespråket for døve?
…tegnspråklige hørselshemmede er en egen språklig minoritet, og kan sammenlignes med fremmedspråklige minoriteter?
…Abbed de l’Epèe regnes som tegnspråkets «far».
…han i 1770 åpnet en skole for døve med utgangspunkt i sin selvpålagte livsoppgave: å gi døve barn et bedre liv?
…Samuel Heinickes metode, talemetoden, går ut på at de døve barna pugger uttalen på bokstavene og ordene?
…Heinicke mente at barna måtte lære å snakke, for uten talespråket kunne de ikke tenke?
… tegnspråket mistet sin status som det beste språket for døve på en internasjonal døvelærerkongress i Milano i 1880?
…man på 1800-tallet mente at mennesket kunne nå lenger i både moralsk, åndelig og intellektuell utvikling med talespråket enn med tegnspråket?
…utover på 1980-tallet viste flere og flere forskere til at tegnspråk måtte regnes som et fullverdig språk, og døve sees som tospråklige?
…det er uenighet mellom de hørselshemmedes organisasjoner om hvilken plass tegnspråk skal ha i opplæringen av barn som er CI-opererte?
…på 1500- og 1600-tallet utviklet noen munkeordener som hadde forbud mot å snakke håndalfabeter til eget bruk?
…mange av de rike døve som fikk undervisning på 1500- og 1600-tallet, lærte å lese og skrive for å bli godkjent som arvinger til familieformuen?
…tegnspråket på 1970-tallet i skolesammenheng kun ble sett på som en hjelp til å lette talespråk- og skriftspråksinnlæringen?

Om døveskolene

Visste du at…?
…undervisningsspråket på døveskolene stort sett var tegnspråk fram til 1850?
…det døve barn fikk rett på opplæring i og på tegnspråk først med innføringen av L97 – Læreplanen for den 10-årige grunnskolen i 1997?
…Norge fikk sin første døveskole i 1825 og at den ble startet av den døve læreren Andreas Christian Møller?
… Abbed de l’Epèe åpnet en skole for døve i Frankrike hvor han underviste på tegnspråk i 1770?
…Samuel Heinicke startet den første døveskolen som tok i bruk talemetoden i Leipzig i Tyskland i 1778?
… Abbed de l’Epèe sin metode å undervise på, med tegnspråk, spredte seg i hele Europa på begynnelsen av 1800-tallet?
…den første døveskolen i Norden ble opprettet av Peter Atke Castberg i København i 1807?
…taleskolen Christiania Døvestumme-Institut ble åpnet i Oslo i 1849?
…Abnormskoleloven av 1881 gjaldt døve, blinde og åndssvake barns rett og plikt til å gå på skole?
…elevene fra døveskolene ble inndelt i A-, B- og C-grupper etter hvor gode evner de hadde fra 1893?
…yrkesskolen for døve gutter som ble startet i Bergen i 1942, og den for jenter som ble startet i Stavanger i 1946, var de første skolene som igjen tok i bruk tegnspråk i undervisningen?
…med innføringen av spesialskoleloven av 1951 ble det også vanlig at alle elever fikk reise hjem til jul – og ikke bare i sommerferien?
… det i dag finnes fem statlige kompetansesentre for hørselshemmede med tegnspråklig miljø?
…den første barnehagen for døve åpnet i Oslo i 1950?

Om tekniske hjelpemidler

Visste du at…?
…det siden slutten av 1980-tallet har blitt mulig å foreta CI-operasjoner av hørselshemmede? (CI= Cochlea implantat)
…legene tidlig på 1800-tallet mente at de ved å kjøre strøm gjennom ørene på døve ville gi døve hørselen tilbake?
…ikke alle tunghørte og døve opplever det å bruke høreapparat som positivt?
…når CI-apparatet tas av når en person som er avhengig av CI sover, bader eller driver idrett har ikke han/hun mulighet til å høre?
…mange døve mener at mobiltelefonen har gjort livet lettere?
… for mange døve er det viktig å kommunisere med døve fra andre land fordi tegnspråkmiljøet i Norge er så lite?
…NRK startet opp ”Nyheter på tegnspråk” i 1989, og at andre nyheter da ble tekstet gjennom tekst-tv side 777?
…det fra 2003 lå et krav i konsesjonen til TV2 at de mellom klokken 18 og 22 skulle ha tilgjengelig tekst via tekst-TV?
…den første tolketjenesten, som ble innført på 1970-tallet, kun dekket tolk til lege- og sykehusbesøk?
…teksttelefonen først ble tatt i bruk i 1984 – og at telefonsentralen da kun var åpen mellom 8 og 21?

Om organisasjoner

Visste du at?
…Norske Døves Landsforbund (nå Norges Døveforbund) ble stiftet i Trondheim i 1918, og at den aller første døveforeningen ble stiftet i Oslo i 1878?
…Norske Døves Landsforbund fikk sin første døve formann i Helmer Moe i 1933?
…de første tegnspråkkursene (egentlig kurs i tegn til tale) i regi av Døveforbundet, ble startet i 1967?
…Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF) har vært en landsdekkende organisasjon siden 1947?
…HLF er verdens største hørselsorganisasjon med nesten 38.000 medlemmer (2005) spredt rundt i hele landet?
…Briskeby skole i Oslo, som eies av HLF, i dag er den eneste i Norden med tilrettelagt opplæring for hørselshemmede som ikke ønsker å bruke tegnspråk?
…døvblinde i Norge startet en egen forening innenfor Norges Blindeforbund i 1957, og at de ble en selvstendig organisasjon, Foreningen Norges Døvblinde (FNDB), i 1978?
…døvblindes eneste skriftlige nyhetskilde fra 1957-1977 var Døvblindes Ukeblad, som ble utgitt i punktskrift?
…døvblinde i Norge har arrangert sommerstevne hvert år siden 1956?
…organisasjonen Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) ble etablert i 1997 med bakgrunn i Norges Usher Forening?

Visste du at døve har egne idrettslag og konkurrerer nasjonalt og internasjonalt? Dette Arvid Rørstad som vant i flere internasjonale konkurranser for døve.